Evropska komisija je predlagala letni proračun EU za leto 2025

 
 

Evropska komisija je predlagala letni proračun EU za leto 2025 v višini 199,7 milijarde evrov. Proračun bo dopolnjen z ocenjenimi 72 milijardami evrov izplačil v okviru NextGenerationEU. Za regionalni razvoj je predvidenih 49,2 milijarde evrov, za raziskave in razvoj 13,5 milijarde evrov, za evropske strateške naložbe 4,6 milijarde evrov, 2,4 milijarde evrov za okoljske in podnebne ukrepe. 
 
V predlogu proračuna za leto 2025 so sredstva usmerjena na področja, kjer lahko v sodelovanju z državami članicami EU in našimi partnerji po vsem svetu ter v skladu z njihovimi potrebami kar največ prispevajo k oblikovanju odpornejše Evrope, pripravljene na prihodnost, ki bo koristila državljanom in podjetjem EU. To bo doseženo s spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda ter ustvarjanjem delovnih mest, hkrati pa se bosta krepili tudi strateška avtonomija Evrope in njena vloga v svetu.

Predlog proračuna za leto 2025 bo omogočil podporo ključnim kritičnim tehnologijam prek platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP).
 
Poleg tega bo v skladu z vmesno revizijo večletnega finančnega okvira zagotovil tudi nadaljnjo podporo sirskim beguncem v Turčiji in širši regiji, državam južnega sosedstva, vključno z zunanjo razsežnostjo migracij, ter Zahodnemu Balkanu. Ukrajini pa bo zagotovil stabilno in predvidljivo podporo.
 

Komisija predlaga, da se za različne prednostne naloge EU dodelijo naslednji zneski (v obveznostih):

 
 • 53,8 milijarde evrov za skupno kmetijsko politiko ter 0,9 milijarde evrov za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za evropske kmete in ribiče ter za okrepitev odpornosti kmetijsko-živilskega in ribiškega sektorja in zagotovitev potrebnih sredstev za krizno upravljanje;
 • 49,2 milijarde evrov za regionalni razvoj in kohezijo za podporo ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter infrastrukturi, ki podpira zeleni prehod in prednostne projekte Unije;
 • 16,3 milijarde evrov za podporo našim partnerjem in interesom po svetu, od tega med drugim 10,9 milijarde evrov v okviru instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Globalna Evropa), 2,2 milijarde evrov za instrument za predpristopno pomoč (IPA III), 0,5 milijarde evrov za instrument za rast za Zahodni Balkan ter 1,9 milijarde evrov za humanitarno pomoč (HUMA);
 • Dodatnih 4,3 milijarde evrov bo na voljo v obliki nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za Ukrajino, dopolnjenega z 10,9 milijarde evrov v obliki posojil;
 • 13,5 milijarde evrov za raziskave in inovacije, od tega 12,7 milijarde evrov za vodilni raziskovalni program Unije Obzorje Evropa. Predlog proračuna vključuje tudi financiranje evropskega akta o čipih v okviru programa Obzorje Evropa in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih programov;
 • 4,6 milijarde evrov za evropske strateške naložbe, od tega na primer 2,8 milijarde evrov za Instrument za povezovanje Evrope za izboljšanje čezmejne infrastrukture, 1,1 milijarde evrov za program Digitalna Evropa za oblikovanje digitalne prihodnosti Unije in 378 milijonov evrov za ključne prednostne naloge programa InvestEU (raziskave in inovacije, dvojni zeleni in digitalni prehod, zdravstveni sektor in strateške tehnologije);
 • 2,1 milijarde evrov za porabo, namenjeno za vesolje, zlasti za vesoljski program Unije, ki bo združil ukrepe Unije na tem strateškem področju;
 • 11,8 milijarde evrov za odpornost in vrednote, od tega med drugim 5,2 milijarde evrov za naraščajoče stroške najemanja posojil za instrument NextGenerationEU, 4 milijarde evrov za Erasmus+ za ustvarjanje priložnosti za izobraževanje in mobilnost, 352 milijonov evrov za podporo umetnikom in ustvarjalcem po vsej Evropi ter 235 milijonov evrov za spodbujanje pravosodja, pravic in vrednot;
 • 2,4 milijarde evrov za okoljske in podnebne ukrepe, od tega 771 milijonov evrov za program LIFE za podporo blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter 1,5 milijarde evrov za Sklad za pravični prehod, da se zagotovi pravičnost zelenega prehoda za vse;
 • 2,7 milijarde evrov za zaščito naših meja, od tega 1,4 milijarde evrov za Sklad za integrirano upravljanje meja in 997 milijonov evrov (skupni prispevek EU) za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex);
 • 2,1 milijarde evrov za porabo, povezano z migracijami, znotraj EU, od tega 1,9 milijarde evrov za podporo migrantom in prosilcem za azil v skladu z našimi vrednotami in prednostnimi nalogami;
 • 1,8 milijarde evrov za obravnavanje obrambnih izzivov, od tega 1,4 milijarde evrov za podporo razvoju zmogljivosti in raziskavam v okviru Evropskega obrambnega sklada ter 244,5 milijona evrov za podporo vojaški mobilnosti;
 • 977 milijonov evrov za zagotavljanje delovanja enotnega trga, vključno s 613 milijoni evrov za program Enotni trg in 205 milijoni evrov za delo, povezano z bojem proti goljufijam, obdavčenjem in carino;
 • 583 milijonov evrov za Program EU za zdravje, da se zagotovi celovit zdravstveni odziv na potrebe ljudi, ter 203 milijonov evrov za mehanizem Unije na področju civilne zaščite (rescEU), da se lahko v primeru krize hitro uporabi operativna pomoč;
 • 784 milijonov evrov za varnost, od tega 334 milijonov evrov za Sklad za notranjo varnost za boj proti terorizmu, radikalizaciji, organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti;
 • 196 milijonov evrov za varne satelitske povezave v okviru novega programa Unije za varno povezljivost.
 
Predlog proračuna za leto 2025 je del dolgoročnega proračuna Unije, kot je bil sprejet konec leta 2020 in spremenjen februarja 2024, vključno z njegovimi poznejšimi tehničnimi prilagoditvami, njegov cilj pa je prednostne naloge tega dolgoročnega proračuna spremeniti v konkretne letne rezultate.
 
Proračunski organ mora letni proračun za leto 2025 uradno sprejeti do konca leta.
 
Več: Sporočilo s povezavo na predlog


Pripravil:

Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
e-naslov: bostjan.sinkovec@sbra.be


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini