Podpisana nova uredba DPCM 2. marec 2021: kaj predvideva


Premier Mario Draghi je podpisal nov odlok predsednika vlade, ki določa ukrepe za Covid in velja od 6. marca do 6. aprila. Prepoved potovanja med Deželami je potrjena do 27. marca, potrjene so izjeme zaradi dela, zdravja ali nujnosti.

CONIZACIJA OZEMLJA
Za določitev obarvanosti območja se bo, tako kot do zdaj, odločalo na podlagi nekaterih parametrov, ocenjenih iz tedna v teden in formaliziranih z odredbo ministrstva za zdravje. Trenutno stanje (odločeno 27. februarja) je sledeče. Rdeča območja so možna tudi na podregionalni ravni; o teh odločajo lokalne oblasti. Spodaj so povzeti ukrepi:

Bela območja

Ukinjeni so omejevalni ukrepi, predvideni za rumeno cono, maska in vzdrževanje medosebne razdalje pa ostajata obvezna. Dogodki, na katerih lahko pride do gneče, ostajajo prepovedani (npr. sejmi, kongresi, diskoteke, stadioni).
 

Rumena območja

Tukaj navajamo pravila, ki so splošna in veljajo na celotnem ozemlju države. Na območjih z večjo incidenco okužb veljajo pravila in nadaljnje omejitve iz tem namenjenih odstavkov.

Gibanje med 22. in 5. uro je dovoljeno samo za delo, zdravstvene potrebe ali nujnosti, za kar moramo imeti samoizjavo.
Od 5. do 22. ure je dovoljen premik v eno samo zasebno domovanje za maksimalno enkrat dnevni obisk sorodnikov in prijateljev, in sicer za dve osebi razen otrok, mlajših od štirinajst let.

Srečanja, kongresi in drugi dogodki, razen tistih, ki potekajo na daljavo, so začasno prepovedani.

GLEDALIŠČA, MUZEJI, KINO, ŠPORTNI OBJEKTI, GIBANJE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI
V rumenih območjih so muzeji lahko ponovno odprti med tednom z jamčenjem  nadzorovanega dostopa. Od 27. marca je odprtje predvideno tudi ob vikendih in praznikih.

Od 27. marca bodo znova odprta tudi gledališča in kinodvorane ob vnaprej dodeljenih sedežih z zasedenostjo, omejeno na 25% dovoljene zmogljivosti, z do največ 400 ljudi na prostem ter 200 v zaprtih prostorih (za vsako dvorano).
Telovadnice, bazeni in smučišča so še naprej zaprti.

Gibanje (ob razdalji 1 metra) in športna aktivnost (ob razdalji 2 metra) na prostem v posamični obliki ostajata dovoljeni.

JAVNI LOKALI
V javnih lokalih ostaja obveznost izobešanja tabel/napisov z navedbo maksimalne predvidene zmogljivosti.

Uživanje za mizo je dovoljeno za največ 4 osebe do 18. ure. Po tem času je prevzem dovoljen do 22. ure in dostava na dom brez časovnih omejitev. Gostinska dejavnost ostaja dovoljena tudi po 18.00 za goste, ki bivajo v hotelih in drugih nastanitvenih objektih.

Prevzem v barih in podobnih lokalih brez kuhinj (ATECO 56.3) je dovoljen le do 18. ure.

Dejavnosti zabaviščnih dvoran, stavnic, binga itd. so še nadalje zaprte, tudi če bi se izvajale v prostorih, ki se uporabljajo za druge dejavnosti.

Dovoljeno je serviranje hrane in pijače na servisnih območjih ob avtocestah, v bolnišnicah in letališčih, pristaniščih in intermodalnih središčih.

NAMESTITVENE STRUKTURE
Namestitvene dejavnosti se lahko izvajajo pod pogojem, da je zagotovljena medsebojna distanca vsaj enega metra v skupnih prostorih in skladnost s smernicami Konference Dežel (Priloga št. 9 tej uredbi)

TRGOVINA NA DROBNO
Trgovske dejavnosti se izvajajo v skladu z deželnimi protokoli in smernicami iz prilog 9, 10 in 11 k uredbi (distanciranje, informacije za strankah z napisi, razpoložljivost sistemov za razkuževanje rok, rokavic itd.). Do 40 kvadratnih metrov je dostop dovoljen naenkrat le eni osebi. Za višje površine je dostop urejen glede na razpoložljive prostore, po možnosti se razlikujejo vstopne in izstopne poti. Nakupovalni centri so zaprti ob praznikih in predprazničnih dneh.

STORITVE ZA OSEBE
Osebne storitve, kot so frizerji, brivci in lepotni centri, so dovoljene V belih, rumenih in oranžnih območjih.

PREVOZI
Zasedenost v javnem prevozu je omejena na 50% zmogljivosti.
 

Oranžna območja

Navajamo glavne razlike in dodatne omejitve v odnosu do rumenega območja.

GIBANJE
Premikanje v oranžna območja in iz njih je prepovedano, razen zaradi dela, zdravstvenih razlogov ali nujnosti. Prepovedano je gibanje med Občinami, kjer dotična oseba ne stanuje. Velja izjema, da lahko pridemo do storitev, ki niso razpoložljive v lastni Občini, in za potovanja iz ozemlja Občin z manj kot 5000 prebivalci, vendar ne proti glavnim mestom Pokrajin. Obisk sorodnikov in prijateljev v lastni občini je dovoljen največ enkrat na dan.

JAVNI LOKALI
Gostinske dejavnosti so začasno ustavljene. Dejavnost prevzema je dovoljena od 5. do 22. ure, dostava na dom pa brez časovnih omejitev.
 

Rdeča območja

Navajamo glavne razlike in dodatne omejitve v odnosu do oranžnega območja.

GIBANJE
Premikanje v rdeče cone in iz njih je prepovedano, razen zaradi dela, zdravstvenih potreb ali nujnosti. Obiski sorodnikov in prijateljev niso dovoljeni.

TRGOVSKE DEJAVNOSTI
Začasno so ustavljene nebistvene trgovske dejavnosti, ki niso navedene v prilogi 23. Tržnice so zaprte, tudi tiste na odprtem, razen prodaje živil, kmetijskih in vrtnarskih izdelkov. Časopisni kioski, trafike, lekarne in paralekarne so odprte.

STORITVE ZA OSEBE
Začasno so ustavljene dejavnosti storitev za osebe (brivci, frizerji, kozmetiki itd.), razen tistih, ki so navedene v prilogi 24.

GIBANJE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Dovoljeno je individualno gibanje in športne dejavnosti v bližini svojega doma.

MUZEJI, KINODVORANE
Razstave, muzeji, gledališča, kinodvorane, tudi na prostem, so začasno ustavljene.

ŠOLA
Rumena in oranžna območja

Predsedniki Dežel lahko samostojno odločajo o prekinitvi šolskih dejavnosti.

Rdeča območja
Od 6. marca ustavitev dejavnosti šolanja v razredih na vseh ravneh, vključno z osnovnimi šolami in vrtci.

POTOVANJA V IN IZ TUJINE
Pravila, ki veljajo za vstop na italijansko ozemlje, določa trenutno veljavna italijanska zakonodaja (uredba DPCM z dne 14. januarja 2021), ki velja od 6. marca 2021.

Vstop je dovoljen osebam brez simptomov, ki predložijo negativni molekularni ali antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. V primeru, da test ni bil opravljen, bo oseba napotena v predhodno izolacijo in zdravstveni nadzor.

OBVEZNOST SAMOIZJAVE PRI VSTOPU NA DRŽAVNO OZEMLJE IN POŠILJANJE SPOROČILA ZDRAVSTVENEMU PODJETJU
S seboj je potrebno imeti samoizjavo za vstop v Italijo, ki jo predstavimo kontrolnim organom (ob izjavi za premike po državi v predvidenih primerih), teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi (pokrajina vstopa na italijansko ozemlje) pa je potrebno preko elektronske pošte sporočiti svoj vstop v Italijo s predložitvijo tozadevnega obrazca.

Izjeme za vstop brez predložitve negativnega brisa
  • posadke in osebje tovornih vozil in prevoznih sredstev
  • kdorkoli vstopa v Italijo za ne več kot 120 ur zaradi delovnih, zdravstvenih obveznosti ali nujnosti
  • kdor je v tranzitu čez italijansko ozemlje (največ 36 ur)
  • državljani in rezidenti na območjih označenih v seznamih A, B, C, D, ki prihajajo v Italijo zaradi službenih obveznosti. V primeru, da je oseba prebivala ali bila v tranzitu skozi eno izmed držav v seznamu C, je predložitev negativnega testa vsekakor potrebna
  • zdravstveno osebje
  • čezmejni delavci
  • osebje podjetij s sedežem ali podružnico v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja v tujini v manj kot 120 urah
  • osebje Evropske Unije, mednarodnih organizacij ali diplomati, policija, gasilci in vojaki
  • dijaki in študentje, ki opravljajo svoj študij v tujini in se dnevno ali vsaj enkrat tedensko vračajo v Italijo
  • potniki letov “Covid-tested”.

V primeru čezmejnih delavcev, učencev in študentov je potrebno obrazec o vstopu na nacionalno ozemlje poslati Zdravstveni ustanovi samo enkrat. V polje za datum prihoda v Italijo je treba preprosto vnesti besedo: transfrontaliero (čezmejni).

Za delavce, ki ne spadajo v zgornjo definicijo čezmejnih delavcev, so pa zaobjeti med naštetimi izjemami, je mogoče poslati individualni in tedenski prospekt za vstop v Italijo.

Ta dokument je potreben, da se lahko sledi osebam, ki potujejo po Italiji, in da se – če ena od teh razvije simptome in je pozitivna za COVID-19, zgodaj in natančno identificira vse osebe, s katerimi je prišla v stik.

Individualni prospekt je lahko excel list ali pdf datoteka, ki navaja vse predvidene vstope na nacionalno ozemlje osebja v cestnem prevozu in drugo osebje, ki potuje; zato so potrebni osebni podatki posameznika (ime, priimek in datum rojstva, skupaj z davčno številko), vsi datumi vstopa na italijansko ozemlje (tudi z navedbo vstopne točke), registrska tablica vozila, ki se uporablja za potovanje, in predvidena pot. Zdravstveni ustanovi se ga po elektronski pošti pošlje skupno z izjavo za vstop v Italijo.

Vsem, ki nameravajo vstopati na italijansko ozemlje svetujemo, da izpolnijo spletni informativni vprašalnik, ki je dostopen tudi v angleškem jeziku na spletni strani Ministrstva za Zunanje zadeve na sledeči povezavi: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html.

Več informacij:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje