Carine

Luksemburg je država članica EU.

Carinska uprava: Uprava za carine in trošarine (Administration des douanes et accises) je skupaj z Upravo za neposredne davke (Administration des contributions directes) in Upravo za registracije in posredne davke (Administration de l’enregistrement et des domaines) ena od treh davčnih uprav v Luksemburgu.

Poleg carin je pristojna tudi za trošarine (accises), takse na motorna vozila (vignette fiscale, e-vignette) in takse na dovoljenja za regulirane dejavnosti (taxe de cabaretage).

 

Obdavčevanje podjetij


Davek na dohodek podjetij

Standardna davčna stopnja davka na dohodek podjetij (l’impôt sur le revenu des collectivités) znaša 21 % za družbe z obdavčljivim dohodkom nad 15.000 EUR; za družbe z nižjim obdavčljivim dohodkom znaša davčna stopnja davka na dohodek podjetij 20%.

Dohodek podjetij je tudi predmet občinskega davka na poslovanje (l’impôt commercial communal), ki znaša odvisno od lokacije 6% do 12%.

Davčni zavezanci davka na dohodek podjetij so rezidenti (družbe, ki imajo registriran sedež ali center dejanske uprave v Luksemburgu) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dohodek podjetij od dohodka, ustvarjenega v Luksemburgu in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Luksemburgu.

Davčna osnova je dobiček podjetja, izkazan v letnem računovodskem izkazu. Dividende, ki jih prejme družba od druge družbe so vključene v davčno osnovo, razen če so izpolnjeni pogoji za izvzetje (najmanj 10% kapitalska udeležba, najmanj 12 mesečno trajanje lastništva in vrednost naložbe 1,2 mio EUR za dividende oz. 6 mio EUR za kapitalske dobičke).
Neto izgube iz poslovanja se lahko neomejeno prenašajo naprej; prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Olajšava za investicije (7% za naložbe do 150.000 EUR in 2% za naložbe nad to vrednostjo; 12% olajšava za kvalificirane naložbe); 80% olajšava za dohodke iz pravic intelektualne lastnine, ki so nastale po letu 2008.
 

Davek po odbitku

Dividende: 25%, 15%
Davek po odbitku za dividende in druge oblike distribuiranih profitov, ki jih domača družba izplača nerezidentom, znaša 25% oz. ob izpolnjevanju nekaterih pogojev 15%. Uveljavijo se lahko znižanja in oprostitve iz Direktive o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb in iz sklenjenega mednarodnega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

V skladu z Direktivo o sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb lahko ob izpolnjevanju pogojev (10% kapitalska udeležba in obdobje lastništva najmanj 1 leto) slovenska podjetja uveljavijo popolno oprostitev davka po odbitku. Sicer lahko uveljavljajo znižane stopnje v skladu s sklenjenim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP, št. 6/02 in 6/14), ki določa, da davek po odbitku ne sme presegati 5 % bruto zneska dividend (pogoj je 25% kapitalska udeležba) oziroma 15 % v vseh drugih primerih. Plačani davek se lahko upošteva ob plačilu davka na dohodek podjetij v Sloveniji.
 
Obresti: 0%
Luksemburg z izjemo dohodkov iz obveznic in dolžniških instrumentov, ki so obdavčeni kot dividende, nima davka po odbitku na obresti).
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 0%
Luksemburg nima davka po odbitku za plačila uporabe pravic industrijske in intelektualne lastnine.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: 0%
Luksemburg nima davka po odbitku za plačila storitev tehnične podpore.
Več o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 

Davek na dodano vrednost (Taxe sur la valeur ajoutée, TVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave večine blaga in storitev.
Standardna stopnja je 17%. Vmesna stopnja znaša 14% (upravljanje in hramba vrednostnih papirjev, prodaja vina, propagandne tiskovine), znižane stopnje pa 8% (dobava elektrike in plina) in 3% (prodaja knjig, dobava vode, zdravila in večina hrane, RTV naročnine). Nekatere dejavnosti so izvzete (določene finančne, zdravstvene idr.). Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: prag za obvezno registracijo je 25.000 EUR, v nekaterih primerih je nižji.
 
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek, Zakon o davku na dodano vrednost
Davčni sporazumi: Luksemburg ima sklenjenih prek 75 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP, št. 6/02 in 6/14).

Davčna uprava: